Mad nær ved 4.917722, -52.313107

Lokal tid:
18:21:19
Montjoyeux Les Vagues

Montjoyeux Les Vagues

Montjoyeux les vagues, Chemin Grant, Cayenne
beauty_salonLæs mere
Speed Rabbit Pizza
RESTAURANT LA PETITE MAISON

RESTAURANT LA PETITE MAISON

23 Rue du Gouv.gl Felix Eboue, Cayenne
restaurantLæs mere
Bar des Palmistes

Bar des Palmistes

12 Avenue du Général de Gaulle, Cayenne
restaurantLæs mere
Le Pain de Sucre

Le Pain de Sucre

Avenue des flamboyants, Cayenne
bakeryLæs mere
Pizza Montjoly

Pizza Montjoly

Imp Cyprien Gildon - Route Départementale des Ames Claires, Remire-Montjoly
meal_deliveryLæs mere

📑 Alle kategorier i Fransk Guiana

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning