Dagligvarebutik i Fransk Guiana

Åben kort
Lokal tid:
17:14:15

Libre service Bonhomme

4°55'24.4"N 52°19'12., D 8
convenience_storeLæs mere

Libre service Liu

2-13 Rue des Balisiers, Cayenne
convenience_storeLæs mere

Siu Jean Paul

13 Rue des Balisiers, Cayenne
convenience_storeLæs mere

Libre service

Rue du 14 et 22 juin 1962, Cayenne
convenience_storeLæs mere

Libre-Service Le Kiosque de la Madeleine

Cayenne
convenience_storeLæs mere

Supérette Esther

51-59 Rue du Docteur Barrat, Cayenne
convenience_storeLæs mere

Libre-service Chan

Angle Arago et, Avenue de la Liberté, Cayenne
convenience_storeLæs mere

Libre-service ABC

Angle et Boulevard Mandela,, Avenue Voltaire, Cayenne
convenience_storeLæs mere

Libre service Ecodis

22-341 Rue Malouet, Cayenne
convenience_storeLæs mere

8 à 8 Marché

Angle Avenue Liberté et, Rue Adjudant Pindard, Cayenne
convenience_storeLæs mere

MOTI MARKET

5,7,9, Rue Manare, Résidence les Hauts de Cabassou, Remire-Montjoly
convenience_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Fransk Guiana

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning